Vergi Danışmanlığı

VERGİ DANIŞMANLIĞI

GAYRİMENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

 • TL ve Döviz Cinsinden Konut Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • TL ve Döviz Cinsinden İşyeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • İşyeri Kira Gelirlerinden artan Stopaj alacağının iade işlemleri
 • Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Gayrimenkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
 • Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’de elde ettiği Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • Çifte Vergilendirmeyi önleme antlaşması çerçevesinde elde edilen Gayrimenkul Gelirlerinin Vergilendirilmesi
 • Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi
 • Gayrimenkul Sermaye Gelirlerinin istisnaları, muafiyetleri Konularında Danışmanlık

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

 • TL ve Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat Faiz Geliri Vergilendirilmesi
 • Hazine Bonosu Faiz Geliri Vergilendirilmesi
 • Eurobondlardan elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
 • Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
 • Kar Paylarının (Temettü Geliri) Vergilendirilmesi
 • Repo Faiz Geliri Vergilendirilmesi
 • Borsa Alım, Satım Kazancı Vergilendirilmesi
 • Gayrimenkul Alım, Satım Değer Artış Kazancı Vergilendirilmesi
 • Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi
 • Menkul Sermaye İratlarının istisnaları, muafiyetleri vb. Konularda Danışmanlık

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ (GELİR VERGİSİ)

 • Ticari Faaliyetlerin Özellikleri
 • Şahıs Şirketlerinin Ortaklık Yapısı ve Vergilendirmede özellik arz eden hususlar
 • Bilanço esasına tabi Birinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi
 • İşletme Hesabı esasına tabi İkinci sınıf Tacirlerin Gerçek Usulde Vergilendirmesi
 • Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş Koşulları
 • İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş Koşulları
 • Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler
 • Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler
 • Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve indirilemeyecek Giderler
 • Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinin Vergilendirilmesi
 • Ticari Kazancın Tespiti ve İstisnaları (PTT Acenteleri istisnası, Serbest Bölge istisnası, Eğitim Öğretim İşletmeleri istisnası, Sergi Panayır İstisnası,AR-GE istisnası, Gemilerin 2.sicile kayıtlı olması nedeniyle oluşan istisnalar, Yatırım İndirimi İstisnası, 5811 Sayılı Kanun Kapsamındaki İstisnalar
 • Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu
 • Geçici Verginin Mükellefleri
 • Geçici Vergi Dönemleri, Kapsamına Girmeyen Kazançlar,Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti, Geçici Verginin Eksik Beyan edilmesi Durumu, Geçici Vergi Beyannamesine eklenecek Belgeler
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine Dahil Edilen Kazan ve İratlardan Yapılacak İndirimler (Sigorta Şirketlerine ve BES Ödenen Katkı Payları, Eğitim ve Sağlık Harcamaları, Bağış ve Yardımlar, Sınırlı İndirilecekler, Sınırsız İndirilecekler, Sponsorluk Harcamaları, Araştırma ve Geliştirme Harcamaları, Doğal Afetler ile ilgili Ayni ve Nakdi Bağışlar, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına Yapılan Bağış, Yardım ve Sponsorluk Harcamaları, Diğer Kanunlara göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar)
 • Beyanname üzerinden Hesaplanan Vergiden Mahsup ve Kalan Kısmın iadesi
 • Mahsuben İade
 • Nakden İade
 • Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu
 • Geçici Verginin Mahsubu ve iadesi
 • Yıllık Beyannamenin Verilme Yeri ve Zamanı
 • Özellik Arz eden Durumlarda Gelir Vergisi Beyanının Verilmesi (Ölüm, Gaiplik, Kısıtlılık)
 • Hesaplanan Verginin Ödenme Zamanı ve Yeri
 • Beyannameye Eklenecek Bildirim ve Belgeler
 • Beyanname Vermeyenlere Uygulanacak Yaptırımlar

KURUM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

 • Kurumlar Vergisinin Konusu ve  Özellikleri
 • Kurumlar Vergisi Tam ve Dar mükellefleri ve Özellikleri (Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernek ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler, İş Ortaklıkları (Joint Venture), Döner Sermayeli İşletmeler
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler
 • Diğer Kanunlarda Yer Alan Muafiyetler
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre İstisna Kapsamına Alınan Kazançlar
 • Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar
 • Uluslar arası Antlaşmalarla Sağlanan İstisnalar ve Uluslar arası Kurumlara Tanınan İstisnalar
 • İstisna Uygulaması ve Önemli Konular
 • Safi Kurum Kazancının Tespiti
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde İndirilecek Giderler
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Zarar Mahsubu
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Diğer İndirimler
 • Safi Kurum Kazancının Tespitinde Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
 • Beyanname Verilme Zamanı, Yeri ve Eklenecek Belgeler
 • Yıl İçinde Tevkif Yoluyla Yapılan Vergi Kesintilerinin durumu
 • Vergi Alacaklarının İadesi ve Mahsubu